• 02149127

حمل و نقل و ارتباطات در تور اروپا

حمل و نقل و ارتباطات

از تاریخ 2 فوریه 2020 مبلغ ورودی سفارت افراد بزرگسال ۲۰ یورو و کودکان ۵ یورو اضافه خواهد شد.