فرایبورگ شهر افسانه ای

فرایبورگ شهر افسانه ای

کشور آلمان به خاطر شهرهای کوچک و کهن خود شهرت یافته که یکی از این شهرهای کوچک فرایبورگ است این شهر به دلیل آب و هوای خوب و دانشگاههای بزرگ معروف است فرایبورگ یک شهر قرون وسطایی است که اکنون به شهری جوان و پر جنب و جوش تبدیل شده است اگر چه شهرهای دیگر […]