مادرید و شب های رویای آن

مادرید مهم ترین مرکز فرهنگی ، سیاسی اسپانیا بوده که دارای جذابیت های تاریخی زیبایی می باشد که در میان این همه جذابیت میتوان به میدان ها و ساختمان های زیبایی آن اشاره کرد که با تور اروپای روشاگشت بهترین فرصت برای دیدن از این آثار تاریخی زیبا است . این شهر به دلیل این که از […]