بهترین موزه اسپانیا

گردشگری در موزه اسپانیا با تور اروپا

موزه مرکز هنری در اسپانیا    درباره ی موزه مرکز هنر ملی رینا صوفیه گردشگری در موزه اسپانیا با تور اروپا ،موزه مرکز هنر ملی رینا صوفیه، موزه ملی اسپانیا هنر قرن بیست و یکم است. این موزه به طور رسمی در تاریخ 10 سپتامبر 1992 افتتاح شد و به نام ملکه صوفیه نامگذاری شده […]