اقامت بیش از حد مجاز در حوزه شینگن

اقامت بیش از حد مجاز در حوزه شینگن

پیامدهای اقامت بیش از حد مجاز در حوزه شینگن با وجود این که یک سیاست مشترک برای تمام کشورهای عضو شینگن در مجازات های طولانی مدت وجود ندارد، هر یک از کشورها نوعی مجازات را اعمال میکند.کشور آلمان به سختترین مجازات در منطقه شناخته شده است یا مثلا کشور یونان سنگینترین جریمه های نقدی را […]