انواع ویزای شینگن

انواع ویزای شینگن

انواع ویزای شینگن چیست؟ بسته به هدف و ماهیت سفر، نوع ویزای شینگن متقاضی تعیین میگردد. نوع این ویزا از طرفی مدت اعتبار این ویزا را تعیین خواهد کرد. بنابراین انواع ویزای شینگن تعیین کننده نحوه و شرایط ورود شما به یک یا چند کشور حوزه شینگن خواهد بود. ویزای شینگن به ۳ دسته کلی […]